Fundació Miró


Bases convocatòria 2011.PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA 2011

Data límit de presentació de candidatures: 31 de juliol de 2011


Introducció

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-les en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació.

Així mateix, desitja promoure treballs d’investigació sobre la vida i l’obra de Joan Miró i el seu context artístic i cultural, especialment els seus aspectes menys coneguts.

També vol col·laborar en el reconeixement del seu exemple creatiu i vital mitjançant programes i projectes educatius que acostin l’art contemporani a la societat.

Per això la Fundació convoca els premis i beques següents:


PREMIS

Amb caràcter biennal:

- Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s
Per a un projecte artístic als jardins de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Està dotat amb 30.000 €.

- Premi Pilar Juncosa d’Investigació
Sobre Miró i el seu context artístic i cultural. Està dotat amb 6.000 €.

Amb caràcter anual:

- Premi Pilar Juncosa a l’experimentació en l’àmbit de l’obra seriada
Dotat amb 8.000 €, a part d’una exposició en un dels espais de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

- Premi Pilar Juncosa a un projecte educatiu
Entorn de les arts visuals. Pot estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació o amb qualsevol altre aspecte de la creació contemporània. Està dotat amb 6.000 €.BEQUES

- 4 beques de formació en col·laboració amb altres institucions artístiques:

A. 1 beca de residència, de formació i de participació a The Slade School of Fine Arts, University College, London. Està dotada amb 3.000 €, a més de la possibilitat d’utilitzar un estudi i l’accés acordat als tallers i/o cursos programats (vegeu-ne l’oferta a: www.ucl.ac.uk/slade).

B. 1 beca de residència, de formació i de participació a la Casa de Velázquez de Madrid. Està dotada amb 3.000 €, a part de l’allotjament, la utilització d’un dels seus estudis i la participació en el seu programa d’activitats (vegeu-ne l’oferta a: www.casadevelazquez.org).

C. 1 beca per assistir a un centre de lliure elecció promotor de la dinàmica creativa existent en l’actualitat arreu del món, per desenvolupar un projecte creatiu relacionat amb l’obra seriada. Està dotada amb 3.000 €.

D. 1 beca a un dels guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors que organitza la Calcografia Nacional, la Reial Casa de la Moneda, la Fundació CEIM i l’Associació Gremial d’Empresaris d’Arts Gràfiques i Manipulats de Paper de Madrid. Està dotada amb matrícula gratuïta i fins a 1.500 € de borsa per assistir als cursos anuals organitzats per la Fundació als tallers d’obra gràfica (vegeu-ne la convocatòria a: www.fundacioncasadelamoneda.org).

- 2 beques Pilar Juncosa de Formació, d’Experimentació i de Creació als tallers d’obra gràfica de Miró. Estan dotades amb matrícula gratuïta a un dels tallers programats per la Fundació i una borsa de viatge de fins a 1.500 € (vegeu-ne el programa a: http://miro.palma.cat).

- 5 beques de participació en el projecte artístic “Suplantacions”, comissariat per Jaume Simó Sabater i Garau, en què participaran, durant un simposi de tres dies, artistes i pensadors que aprofundiran en el concepte suplantació. Estan dotades amb 600 € cadascuna (més informació a: http://miro.palma.cat).


Desitjam que aquestes ajudes siguin un instrument eficaç per assolir aquests objectius i per connectar les propostes amb la sensibilitat contemporània en l’àmbit nacional i internacional.


Bases generals de participació

I. S’ha d’enviar o de presentar la documentació següent, mecanografiada i redactada en català, castellà o anglès, i agrupada en un únic dossier imprès (a més de CD). Aquesta informació és absolutament necessària i si no està completa el sol•licitant quedarà fora de la convocatòria:
a) Sol·licitud de participació i d’acceptació expressa de les bases d’aquesta convocatòria, emplenant el formulari adjunt.
b) Fotocòpia del DNI, del passaport o de la carta de nacionalitat.
c) Curriculum vitae de l’autor o autors. Se’n podrà demanar acreditació.
d) Un projecte, proposta o memòria (cada categoria en detalla les condicions específiques).
e) Sinopsi de 10 línies com a màxim (tant per als premis com per a les beques).

II. Per optar a més d’una opció cal presentar la documentació completa tantes vegades com projectes se seleccionin i en paquets separats.

III. El termini de presentació de tots els projectes és fins al 31 de juliol de 2011.

IV. L’obra o la sol•licitud i la documentació es poden enviar per correu o lliurar-les en mà a la Fundació. En el primer cas, el mata-segells haurà de tenir una data anterior o igual a la data de finalització del termini de presentació, i si es lliura en persona, la data límit serà el mateix dia de finalització del termini de presentació fins a les 14 h. S’ha de lliurar un paquet únic dirigit a l’atenció de la directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb la referència del premi o la beca a la qual es presenta. El remitent ha de fer constar, de manera visible, el nom, l’adreça postal i/o l’electrònica, i l’opció a la qual es presenta. El participant rebrà un justificant de recepció.

V. Els suports admesos per a la presentació dels projectes i dossiers són, a més dels tradicionals (paper, maquetes, fotografia, etc.), CD o DVD, qualsevol format de programari, Microsoft Office o de lliure lectura (PDF, Shockwave, etc.).

VI. La Fundació declina qualsevol responsabilitat en el deteriorament parcial o total o la pèrdua de les obres, dels projectes o de la documentació presentats al concurs, que es puguin produir durant la seva tramesa a la Fundació, devolució o procés de selecció.

VII. La Fundació no es responsabilitza de la devolució dels projectes presentats. L’autor renuncia a la devolució del material presentat.

VIII. La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca nomenarà un jurat qualificat per a la selecció i la concessió dels premis i beques convocats. El president del jurat no tindrà vot. Els jurats podran declarar deserta qualsevol de les categories.

IX. Els jurats anunciaran els seus veredictes el dia del lliurament i aquests seran inapel•lables. Els jurats tindran plena capacitat i poder per interpretar aquestes bases. La Fundació comunicarà el seu veredicte per escrit o per correu electrònic als guanyadors i els resultats també es publicaran a la pàgina web de la Fundació. L’acte de lliurament públic dels premis i beques tindrà lloc al voltant del 12 d’octubre de 2011 en ocasió de l’onomàstica de Pilar Juncosa.

X. A l’import econòmic s’aplicarà el tipus de retenció establert per a cada país. El lliurament de l’import econòmic, tant dels premis com de les beques, està determinat a les bases.

XI. Els beneficiaris dels Premis i Beques Pilar Juncosa es comprometen a fer constar a qualsevol exposició i difusió pública del material creat o obtingut, que han rebut el suport de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

XII. L’FPJM, d’acord amb l’artista, podrà dur a terme l’edició, la publicació i l’exposició dels treballs premiats.

XIII. L’execució dels projectes es pagarà de gener a octubre de l’any següent a l’atorgament.

XIV. La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca es reserva el dret d’exposició i de difusió de l’obra produïda.

XV. En cas d’incompliment de l’objectiu del premi o de la beca, el guardonat estarà obligat a retornar l’import lliurat per l’FPJM.

Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s

En aquesta convocatòria la Fundació Pilar i Joan Miró vol potenciar els projectes artístics vinculats als jardins que envolten els tres edificis de la Fundació (Edifici Moneo, Taller Sert i Son Boter), per aprofitar l’ús d’aquests espais naturals que constitueixen un dels trets diferencials de la institució. La Fundació ocupa una superfície de 10.000 m² d’extensió, amb una part substancial dedicada a jardins que acullen escultures de Joan Miró.

El nostre objectiu és complementar l’oferta amb intervencions d’altres artistes contemporanis rellevants per tal de fer palesa la connexió de Joan Miró amb l’ampli espectre de sensibilitats artístiques contemporànies.

La Fundació vol donar suport a i promocionar el guardonat, i que aquest es beneficiï del prestigi que l’obra de Joan Miró té arreu del món i el reconeixement internacional que això suposa.

Per això, la Fundació proposa una convocatòria de caràcter biennal per al Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s, que premiarà la producció d’una intervenció artística als seus jardins. La Fundació designarà tres experts de trajectòria professional reconeguda que proposaran tres candidats cadascun. Cada candidat presentarà un projecte artístic adient per als espais exteriors.

Un jurat format pels tres experts, una persona designada per Sotheby’s i tres membres de l’FPJM, entre els quals la Direcció tindrà un vot de qualitat en cas que sigui necessari, determinarà el nom del guanyador entre les nou propostes presentades.

La dotació és de 30.000 € i inclou 10.000 € com a honoraris de l’artista i la resta per a la producció de l’obra. Es lliuraran 10.000 € en el moment de la concessió del premi i els 20.000 € restants en presentar-se les despeses de la producció.

El jurat valorarà les propostes que destaquin per la seva qualitat, capacitat d’interpretació de l’espai i innovació. També es tindrà en compte la claredat expositiva en la resolució del projecte i la viabilitat econòmica en la producció i la conservació de l’obra.

L’obra guardonada passarà a ser propietat de la col•lecció de la Fundació, que es compromet a la seva promoció, custòdia i conservació.

Requisits:

a) Acceptació de les bases i presentació de tota la documentació exigida a les bases generals de participació.


Premi Pilar Juncosa d’Investigació sobre Miró i el seu context artístic i cultural

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca té entre els seus objectius fundacionals el suport i la promoció de treballs d’investigació i de difusió sobre la vida i la trajectòria artística de Joan Miró. La Fundació convoca un premi biennal de recerca, centrat en Joan Miró i/o el seu context artístic i cultural, dotat amb 6.000 €.

El jurat valorarà sobretot els projectes que tinguin com a objectiu l’estudi d’aspectes o de períodes poc coneguts de Joan Miró, així com la utilització d’informació aportada per fonts primàries.

Les propostes han de ser inèdites en el moment de la presentació del projecte i romandre-hi fins que el guardonat o guardonats hagin lliurat a la Fundació Pilar i Joan Miró l’assaig definitiu. Per tant, la difusió o publicació, parcial o total, de l’assaig per qualsevol via, anterior al lliurament de l’assaig definitiu a la Fundació, ha de comptar amb l’autorització prèvia i per escrit d’aquesta institució.

Els projectes d’investigació premiats s’han de realitzar en el termini màxim d’un any a partir de la notificació del veredicte del jurat. L’FPJM designarà una persona encarregada del seguiment de la persona premiada. El guardonat ha de respectar les normes d’accés per a la consulta dels fons museogràfics, bibliogràfics i documentals de la Fundació o de qualsevol altra institució.

Requisits:

a) Acceptació de les bases i presentació de tota la documentació exigida a les bases generals de participació.

b) És necessari acreditar la relació amb algun grup d’investigació vinculat a una universitat o a algun centre de recerca i/o una carta de presentació del candidat per part d’un investigador de reconegut mèrit o d’una persona amb prestigi en l’àmbit acadèmic o museístic.

c) S’ha de lliurar una memòria explicativa del projecte, en què s’exposin el tema, l’interès i les raons de la investigació, els objectius, el cronograma de les fases d’execució i les fonts museogràfiques, documentals i bibliogràfiques que es preveu consultar.

d) Una vegada seleccionat, l’autor ha de presentar un informe quatrimestral en format Word que expliqui amb exactitud el desenvolupament de la investigació, així com qualsevol modificació respecte del projecte presentat inicialment.

e) L’assaig definitiu ha de suposar una autèntica contribució al coneixement de Joan Miró o del seu context artístic i cultural, i ha d’estar fonamentat, redactat i presentat de manera acadèmica. L’assaig s’ha de lliurar en format digital i imprès en paper. Per necessitats de la recerca, l’autor pot sol·licitar una pròrroga màxima de sis mesos.

f) L’autor del projecte premiat rebrà l’import en dues parts iguals: la primera (2.000 €) es lliurarà en el moment de la concessió del premi, i la segona (2.000 €), una vegada finalitzada la investigació i després de la revisió per part del tutor i del jurat que va atorgar el premi. Si el dictamen és desfavorable no s’efectuarà el segon pagament del premi.

g) La Fundació també disposarà de fins a 2.000 € que es pagaran en funció de despeses justificades de viatges per a la consulta de fonts primàries.

h) L’FPJM determinarà si l’assaig té prou qualitat per ser publicat i donarà el seu suport per trobar l’editorial adient.


Premi Pilar Juncosa per a un Projecte Educatiu


Per apropar l’exemple creatiu i vital de Joan Miró, i de l’art contemporani en general, a tots els sectors ciutadans, aquesta Fundació convoca un premi per a un projecte educatiu.

La Fundació atorgarà un premi per a la realització d’un projecte educatiu entorn de les arts visuals, que s’ha de realitzar a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. La dotació per a aquest premi és de 6.000 € en total: 2.500 € per al disseny i la concepció del projecte (que es lliuraran en el moment de la seva concessió) i 3.500 € per a la realització del projecte a la Fundació, incloent-hi la borsa de viatge, les dietes, l’allotjament, la producció del taller i la dinamització del projecte.

Aquest projecte ha de promoure i de motivar l’apropament d’un sector de públic específic (professorat, infants, joves, adults, gent gran, discapacitats, etc.) a l’art contemporani. Els projectes educatius poden estar relacionats amb el fons documental i artístic pertanyent a la Fundació o bé amb qualsevol altre aspecte de la creació contemporània. A l’hora de valorar les propostes, el jurat tindrà en compte la viabilitat dels projectes d’acord amb la infraestructura, l’organització i l’equip educatiu de la Fundació.

Requisits:

a) Acceptació de les bases i presentació de tota la documentació exigida a les bases generals de participació.

b) En el projecte s’han d’argumentar els fonaments, els objectius, els continguts, la metodologia que s’utilitzarà, el públic al qual va adreçat, la temporalització prevista, el sistema d’avaluació i una previsió de pressupost. Aquest document ha de tenir un màxim de 20 folis.

c) En funció de la programació de la Fundació, es determinaran les dates concretes per dur a terme el projecte educatiu, preferiblement dins del termini d’un any a partir de la comunicació de la concessió del premi. Per motius de programació interna, els terminis d’execució podran variar, sempre amb l’acord de totes dues parts. El premiat podrà presentar una sol•licitud de pròrroga, l’acceptació de la qual dependrà sempre de les possibilitats de la programació interna de la institució.

d) Les propostes poden tenir com a punt de referència la trajectòria actual dels programes educatius de la Fundació o bé proposar noves línies d’actuació.

e) La persona premiada es compromet a lliurar una memòria completa del projecte desenvolupat i les conclusions, dins dels 6 primers mesos posteriors a la data de finalització del projecte. Es valorarà la possible transformació del projecte realitzat en material didàctic idoni per a l’Àrea d’Educació.

Premi Pilar Juncosa a un projecte d’experimentació en l’àmbit de l’obra seriada

L’objectiu d’aquest premi és el suport i l’ajuda als projectes creatius relacionats amb la promoció, la investigació i l’experimentació de tècniques i de processos innovadors dins l’àmbit de la gràfica i altres disciplines seriades.

La Fundació vol premiar un projecte que destaqui per la seva innovació, qualitat i experimentació en tècniques d’estampació i de seriació. La dotació del premi és de 8.000 €, 4.000 dels quals es destinaran a honoraris de l’artista, i 4.000 més a la producció del projecte, compra de material, execució de les edicions, etc. Es lliuraran 4.000 € en el moment de la concessió del premi i els 4.000 € restants després de la presentació de les despeses de producció.

Una vegada finalitzat el projecte, l’artista ha de cedir a la Fundació, en concepte de donació, un exemplar complet de tot el treball que s’hagi realitzat, que passarà a formar part del fons artístic de la col•lecció. Si es realitza una edició del projecte, la Fundació i l’autor n’acordaran les condicions.

Requisits:

a) Acceptació de les bases i presentació de tota la documentació exigida a les bases generals de participació.

b) S’ha d’enviar un dossier imprès, explicatiu del projecte (màxim de 10 folis DIN A4), en què es detallin l’objecte, les característiques, l’interès i les raons de la seva elecció. També es tindrà en compte la concreció de les tasques i el procés que se seguirà, així com un estudi tan aproximat com sigui possible dels materials, els estris i la maquinària necessaris per al projecte.

c) Es valorarà especialment que l’artista hagi realitzat algun projecte en aquest camp de recerca i d’innovació, del qual haurà d’aportar la documentació necessària i/o proves originals que consideri oportunes, fins a un màxim de cinc.

d) El calendari de treball s’ha de concretar amb prou antelació, d’acord amb la disponibilitat de l’artista i la programació dels tallers de la Fundació dins del període de l’any següent a la convocatòria, per tal que la producció estigui llesta abans del mes de setembre. S’ha d’acotar el temps d’una manera orientativa fins a un mes com a màxim, d’acord amb els tècnics dels tallers.

e) L’artista premiat/ada ha de ser autònom/a en el treball que ha de desenvolupar. La Fundació aportarà a la realització del projecte les infraestructures, la maquinària dels tallers d’obra gràfica, el material bàsic necessari per a la seva execució i el seguiment per part dels tècnics de tallers.

f) La Fundació es reserva el dret d’avaluar la qualitat de la producció del projecte per tal d’editar i d’exposar als espais de la Fundació Pilar i Joan Miró l’any següent a la convocatòria així com de fer-ne difusió.Beques de formació, d’experimentació i de creació Pilar Juncosa als tallers d’obra gràfica de Miró


OPCIÓ A.


3 beques per participar als tallers i cursos de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Es convoquen 2 beques per participar als tallers i cursos que la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca organitza anualment. Cada beca està dotada amb la matrícula gratuïta a un dels cursos-taller organitzats al llarg de l’any següent, i fins a 1.500 € com a borsa de viatge, després de presentar-ne les despeses.

Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors

Des de 1996 la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca col•labora en el Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors organitzat per la Calcografia Nacional, la Reial Casa de la Moneda, la Fundació CEIM i l’Associació Gremial d’Empresaris d’Arts Gràfiques i Manipulats de Paper de Madrid.

La Fundació aporta 1 beca de formació a un dels guanyadors del Certamen d’Art Gràfic per a Joves Creadors. Està dotada amb matrícula gratuïta per assistir als cursos anuals que s’organitzen als tallers d’obra gràfica de l’FPJM i fins a 1.500 € de borsa de viatge (vegeu www. fundacioncasadelamoneda.org).

Requisits:

a) Acceptació i presentació de tota la documentació exigida a les bases generals de participació.

b) El participant ha d’enviar una memòria explicativa impresa (màxim de 3 folis), en què expressi l’interès a participar en els tallers d’obra gràfica de Miró, a més d’un dossier fotogràfic de 10 obres com a màxim que representin el seu treball artístic durant els darrers anys.


OPCIÓ B.

Beques de formació en col•laboració amb altres institucions artístiques

Es convoquen 3 beques de formació a altres tallers gràfics i/o centres de producció artística internacionals. En aquesta convocatòria s’han seleccionat dos centres per la seva demostrada trajectòria i estratègia d’acció formativa dins l’àmbit creatiu, i l’altre és de lliure elecció per part dels artistes presentats.The Slade School of Fine Arts. University College London

1 beca de residència, de formació i de participació a The Slade Summer School. La beca té una dotació de 3.000 €, a més de l’ús d’un estudi i d’accés acordat als tallers i/o cursos oferts a l’Slade (vegeu www.ucl.ac.uk/slade).

Casa de Velázquez de Madrid

1 beca de residència, de formació i de participació a la Casa de Velázquez de Madrid. Està dotada amb 3.000 €, a més de l’allotjament, l’ús d’un estudi i la participació en el seu programa d’activitats durant 3 mesos (vegeu www.casadevelazquez.org).

Centre de lliure elecció

1 beca per assistir a algun dels centres promotors de la dinàmica creativa existent en l’actualitat arreu del món. L’artista ha de proposar un centre de formació artística de lliure elecció on desenvoluparà un programa de formació que considera necessari per a la realització d’un projecte creatiu relacionat amb l’obra seriada.
La beca està dotada amb 3.000 €.OPCIÓ C.

Es convoquen 5 beques de participació en el projecte artístic “Suplantacions” comissariat per Jaume Simó Sabater i Garau (vegeu: Exposicions/Properes exposicions a http://miro.palma.cat/). Els becats participaran en els actes que es duran a terme durant 3 o 4 dies a la Fundació Pilar i Joan Miró, en què artistes i pensadors aprofundiran en el concepte de suplantació.
Les activitats que es desenvoluparan seran conferències, performances i cinema a partir dels quals, es preten generar debat sobre el concepte de “suplantacions” entès com a terme/acció que molts creadors en àrees molt diverses han usat i usen per construir obra.
Dels guardonats amb aquesta beca s'espera:
Una implicació activa en el desenvolupament dels actes així com unes conclusions sobre el viscut durant la seva estada a l'FPJM, amb la possibilitat de ser usades per a la publicació del catàleg sobre tot el projecte.
Estan dotades amb 600 € cadascuna.


Requisits:

a) Acceptació de les bases i presentació de tota la documentació exigida a les bases generals de participació.

b) En el cas de les opcions A i B, els participants han d’enviar un document explicatiu (màxim 3 folis), en què han d’indicar la destinació escollida, informació sobre aquesta, dates proposades i les raons del seu interès per aquesta selecció, a més d’un dossier fotogràfic de 10 obres com a màxim de la seva producció artística.

c) En el cas de l’opció C, els participants, han de presentar:
- Documentació exigida a les bases generals
- Acceptació escrita
- Una carta de motivació en què expressin l’interès a participar en el projecte
- Un dossier imprès (10 pàgines màxim, a més de CD) amb fotografies, vídeos, textos, etc., de 10 obres màxim, que representin el seu treball.

d) Als guardonats per l’opció B se’ls hi facilitarà el cobrament del 50% de la beca quan l’artista adquireixi el bitllet d’avió (prèvia presentació del mateix) i l’altre 50% al començament de l’estada.

e) En el termini d’un mes a partir de la finalització de l’estada, la persona guardonada haurà de lliurar una memòria completa del projecte o curs dut a terme, amb una carta en què el director del centre o la persona responsable avaluï la feina realitzada.

f) En cas que l’artista faci estampacions, la Fundació ha de rebre una PA de cadascuna i, si ho considera interessant, estudiarà l’edició o el desenvolupament dels projectes iniciats.

g) Serà necessari lliurar un document d’acceptació del centre escollit per poder rebre el pagament de la beca


 

BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ 873 KB

PREMIS I BEQUES 2011 973 KB

So·licitut participació 555 KB